Cíle projektu

Hlavní cíle projektu

  1. Posílení a prohloubení spolupráce, výměna zkušeností a informací (s důrazem na trh práce) v příhraniční oblasti, jejich integrace do vzdělávání na středních a vysokých školách, a jejich uplatnění v politice regionálního rozvoje (CZ-PL workshopy, nové předměty)

  2. Analýza přeshraničního trhu práce v modelovém území a návrhy na zvýšení jeho prostupnosti (mobility pracovních sil, vytvoření sítě spolupracujících institucí na obou stranách hranice).

Specifické cíle projektu

Specifickým cílem projektu je prohloubit znalosti a dovednosti studentů středních a vysokých škol za účelem jejich vyšší uplatnitelnosti na trhu práce. Výsledky projektu, např. schéma možného rozvoje, návrh doporučení a opatření, realizované semináře a konference přispějí k rozvoji a plánování rozvoje přeshraničního regionu. Výstupy projektu budou dostupné široké veřejnosti na webové platformě, zúčastněné cílové skupiny tak posílí svoji ICT gramotnost.

Popis aktivit projektu

Aktivita 1: Analýza a vlastní náplň práce projektového týmu. Analýza (diagnostika lokálního trhu práce), práce spojené s kompilací dostupných materiálů

Aktivita 2: Spolupráce expertních skupin (zástupci lokálních samospráv, úřadů práce, nevládních organizací, univerzit a vysokých škol). Semináře s experty sloužící ke konfrontaci různých postojů za cílem získání komplexních, praktických znalostí o přeshraničním trhu práce, vypracování možných vývojových scénářů apod.

Aktivita 3: Spolupráce mezi studenty středních a vysokých škol (workshopy a semináře zaměřené na problematiku trhu práce a regionálního rozvoje). Rozvoj udržitelné spolupráce vzdělávacích institucí s cílem zlepšit situaci na trhu práce.

Aktivita 4: Anketová šetření s využitím Delphi metody s cílem identifikování nejproblémovějších oblastí trhu práce. Anketa bude provedena dvěma způsoby: a) mezi obyvateli, b) s využitím informačních technologií

Aktivita 5: Publicita výsledků projektu

Aktivita 6: Administrace projektu

Cílové skupiny projektu

Do cílové skupiny lze zařadit osoby, na které bude mít projekt přímý dopad. Budou v něm přímo zapojeni jako účastníci vzdělávacích, výzkumných a jiných aktivit). Jedná se především o studenty a pedagogy středních škol v pohraničí. Dále pak o studenty vysokých škol. Dále se jedná o zaměstnance regionálních úřadů práce, agentury regionálního rozvoje, zástupce euroregionů, MAS, starostové vybraných obcí.

Mezi skupiny osob, které projekt ovlivní nepřímo jsou zaměstnavatelé a zaměstnanci, podnikatelé a turisté.

 


LogoCZPL
LogoUPOL PrF GIG

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 "Překračujeme hranice".