jeseniky01.jpgjeseniky02.jpgjeseniky03.jpgjeseniky04.jpgjeseniky05.jpgjeseniky06.jpgjeseniky07.jpgjeseniky08.jpgjeseniky09.jpgjeseniky10.jpgjeseniky11.jpg

O projekcie

Katedra Geografii Wydziału Przyrodniczego na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu oraz Główny Instytut Górnictwa Katowice są organizatorami projektu CZ.3.22/2.3.00/12.03373: Spolupráce škol a veřejných institucí v česko – polském pohraničí v oblasti vzdělávání k vyšší uplatnitelnosti na trhu práce (Współpraca między szkołami i instytucjami publicznymi na granicy czesko – polskiej w zakresie edukacji to większe szanse na rynku pracy), który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2007–2013 (Cíl 3 / Cel 3).

Projekt ten właśnie wchodzi w swą fazę rozwojową i będzie realizowany do kwietnia 2015 roku. Zakłada kilka głównych celów i ich wielopoziomową realizację.

Projekt będzie się skupiał na badaniu zmian różnic wybranych socjoekonomicznych problemów regionu, szczególnie w kontekście rynku pracy. Ich wyniki będą przedstawione studentom, ekspertom oraz wszystkim zainteresowanym za pośrednictwem konferencji, warsztatów i seminariów. Będą one wzbogacone o spotkania czeskich i polskich studentów uczelni wyższych starszych lat, dzięki czemu w atrakcyjnej formie zapoznają się oni z aktualnymi problemami rynku pracy w regionie.

Z przyjemnością przyczynilibyśmy się do przekraczania barier jakimi są granice państw oraz wspomogli rozwój współpracy w wielu sferach w regionie. Wyniki projektu będą dostępne na poświęconej mu stronie internetowej (a także na portalach społecznościowych). Dojdzie do innowacji i powstania nowych przedmiotów na uniwersytetach, wspólnych praktyk terenowych oraz prezentacji projektu w szkołach średnich. Będą organizowane serie spotkań z ekspertami poświęcone zagadnieniom transgranicznego rynku pracy. Na ich podstawie powstanie materiał analityczny, który w dużej mierze będzie można wykorzystać na odcinku czesko – polskiej granicy.

Bylibyśmy niezwykle szczęśliwi, gdyby na obszarze powiatów Jeseniki, Bruntal oraz powiatu Nysa i Prudnik doszło do powstania sieci szkół średnich oraz uczelni wyższych, publicznych instytucji (regionalnych urzędów pracy, stowarzyszeń powiatów, agencji rozwoju, muzeów itd.), organów samorządowych (gmin, stowarzyszeń powiatów), oraz organizacji non – profit. 

Stopniowo będą organizowane praktyczne spotkania ekspertów (ludzi zainteresowanych problematyką pogranicza, przedstawicieli wyżej wymienionych instytucji po obu stronach granicy).

 


LogoCZPL
LogoUPOL PrF GIG

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 "Překračujeme hranice".