jeseniky01.jpgjeseniky02.jpgjeseniky03.jpgjeseniky04.jpgjeseniky05.jpgjeseniky06.jpgjeseniky07.jpgjeseniky08.jpgjeseniky09.jpgjeseniky10.jpgjeseniky11.jpg

Tým řešitelů

RNDr. Pavel PTÁČEK, Ph.D.

Je odborným asistentem na Katedře geografie UP v Olomouci, oddělení sociální geografie. Ve svém výzkumu se zaměřuje především na geografii dopravy, geografii obyvatelstva a sídel (otázky urbanizace a suburbanizace), regionální geografii, lokální a regionální rozvoj s institucionálním přístupem. V rámci projektu je zaměstnán na pozici projektového manažera.

Zodpovídá za celkové řízení, průběžnou analýzu, řádný chod a bezchybnou realizaci projektu v souladu s harmonogramem. Zodpovídá za kontrolní činnost projektu, za zpracování monitorovacích zpráv a zhodnocení výstupů a výsledků projektu. Připravuje semináře, pracovních setkání, konference. Zajišťuje publicitu výsledků projektu (mediální a jiná prezentace projektu v rámci Aktivity 5) v součinnosti s dalšími členy projektového týmu.

Podílí se na realizaci klíčové Aktivity 1: analýza a vlastní práce projektového týmu, Aktivity 2: spolupráce expertních skupin. Zajišťuje metodickou a odbornou náplň klíčové Aktivity 3: realizace workshopů a seminářů pro studenty vysokých škol, zaměřených na problematiku trhu práce a regionálního rozvoje. Komunikuje se zástupci lokálních samospráv, starosty a dalšími odborníky, participuje na anketovém šetření s využitím Delphi metody s cílem identifikace nejproblémovějších oblastí přeshraničního regionu. Shromažďuje odborné materiály a podklady pro závěrečnou publikaci. Připravuje podklady pro monitorovací zprávy.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel: (+420) 585 634 509

Mob: (+420) 775 772 313

 

doc. RNDr. Václav TOUŠEK, CSc.

Tousek_VJe docentem na Katedře geografie UP v Olomouci, oddělení sociální geografie (kde zastává také funkci zástupce vedoucího katedry) a na Geografickém ústavu PřF MU. Ve svém výzkumu se věnuje regionálnímu rozvoji, geografii průmyslu a trhu práce. V rámci projektu je zaměstnán na pozici experta na problematiku trhu práce v ČR.

Zajišťuje aktivity přímo související s trhem práce; Aktivita 1: analýza (diagnostika lokálního trhu práce), kompilace dostupných materiálů. Účastní se Aktivity 2: spolupráce expertních skupin (v rámci této aktivity se podílí na získání komplexních znalostí o přeshraničním trhu práce, vypracovává možné vývojové scénáře). Komunikuje se zástupci úřadů práce a dalšími odborníky, participuje na anketovém šetření s využitím Delphi metody s cílem identifikace nejproblémovějších oblastí trhu práce. Podílí se na výuce v rámci nově vzniklých/inovovaných kurzů a terénních cvičeních. Shromažďuje odborné materiály a podklady pro závěrečnou publikaci. Připravuje podklady pro monitorovací zprávy.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel: (+420) 585 634 505

Mob: (+420) 775 772 319

 

doc. RNDr. Zdeněk SZCZYRBA, Ph.D.

Szczyrba_ZJe vedoucím katedry a docentem na Katedře geografie Univerzity Palackého v Olomouci. Odborně se věnuje zejména geografii průmyslu, služeb a bydlení. V rámci projektu je zaměstnán na pozici experta na problematiku trhu práce v ČR.

Zajišťuje aktivity přímo související s trhem práce-Aktivita 1: analýza (diagnostika lokálního trhu práce), kompilace dostupných materiálů. Účastní se Aktivity 2: spolupráce expertních skupin (v rámci této aktivity se podílí na získání komplexních znalostí o přeshraničním trhu práce, vypracovává možné vývojové scénáře). Komunikuje se zástupci úřadů práce a dalšími odborníky, participuje na anketovém šetření s využitím Delphi metody s cílem identifikace nejproblémovějších oblastí trhu práce. Podílí se na výuce v rámci nově vzniklých/inovovaných kurzů a terénních cvičeních. Shromažďuje odborné materiály a podklady pro závěrečnou publikaci. Připravuje podklady pro monitorovací zprávy.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel: (+420) 585 634 500

Mob: (+420) 775 772 316

 

doc. RNDr. Marián HALÁS, Ph.D.

Halas_MJe docentem na Katedře geografie UP v Olomouci, a také vedoucím oddělení sociální geografie. Ve svém výzkumu se zaměřuje především prostorovou organizaci (regionální taxonomie, prostorové modely a interakce, zákonitosti sídelních a regionálních systémů), řízení a plánování prostoru (urbanismus a územní plánování, municipální ekonomie, municipální politika, regionální ekonomie, regionální rozvoj a politika), přeshraniční vazby a spolupráci. V rámci projektu je zaměstnán na pozici Regionálního geografa se zaměřením na přeshraniční regiony a metodiku výzkumu.

Podílí se na realizaci klíčové Aktivity 1: analýza a vlastní práce projektového týmu, Aktivity 2: spolupráce expertních skupin. Zajišťuje metodickou a odbornou náplň klíčové Aktivity 3: realizace workshopů a seminářů pro studenty vysokých škol, zaměřených na problematiku trhu práce a regionálního rozvoje. Komunikuje se zástupci lokálních samospráv, starosty a dalšími odborníky, participuje na anketovém šetření s využitím Delphi metody s cílem identifikace nejproblémovějších oblastí přeshraničního regionu. Podílí se na výuce v rámci nově vzniklých/inovovaných kurzů a terénních cvičeních. Shromažďuje odborné materiály a podklady pro závěrečnou publikaci. Připravuje podklady pro monitorovací zprávy.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel: (+420) 585 634 593

Mob: (+420) 775 772 337

 

RNDr. Aleš LÉTAL, Ph.D.

Letal_AJe odborným asistentem na Katedře geografie, vedoucí oddělení fyzické geografie. Ve svém výzkumu se zabývá biogeografií a geografickými informačními systémy.

Shromažďuje odborné, analytické, statistické a datové podklady ze zájmového území k Aktivitám 1-4. Tyto podklady detailně analyzuje, kalkuluje charakteristiky statistických souborů, graficky prezentuje a interpretuje výsledky této analýzy. Takto zpracovaná data poskytuje všem členům realizačního týmu, se kterými úzce spolupracuje. Do informační brožury, závěrečné publikace, pro odborné workshopy, semináře a setkání s odborníky vytváří tematické mapy, kartogramy, kartodiagramy a další kartografické výstupy. Rovněž připravuje podkladové mapy a pracovní data pro realizaci Aktivity 3 (pro středoškolské a vysokoškolské workshopy). Připravuje podklady pro monitorovací zprávy.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel: (+420) 585 634 506

Mob: (+420) 775 772 312

 

Mgr. Pavel ROUBÍNEK

Roubinek_P

Je studentem doktorského studia oboru Politická a kulturní geografie Ostravské univerzity v Ostravě. Ve svém výzkumu se věnuje geografii obyvatelstva a sídel, suburbánním procesům a local governance. Zaměřuje se rovněž na problematiku pohraničí a přeshraniční spolupráce. V rámci projektu je zaměstnán na pozici Didaktik a metodik tvorby pracovních výukových materiálů.

V rámci projektu má na starosti především aktivity spolupráce mezi studenty středních a vysokých škol – rozvoj udržitelné spolupráce vzdělávacích institucí. Komunikuje s učiteli zapojených středních škol, experty z úřadů práce, kraje, samospráv, neziskových organizací a euroregionu. Připravuje a organizuje česko-polské studentské workshopy a společná terénní cvičení vysokoškolských studentů. Připravuje jejich odbornou a didaktickou náplň v součinnosti s učiteli, odborníky a dalšími členy projektového týmu. Rovněž připravuje semináře, pracovní setkání a konference. Zajišťuje publicitu výsledků projektu (mediální a jiná prezentace projektu) v součinnosti s dalšími členy projektového týmu.

Tel.: (+420) 585 634 509

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mgr. Zdeněk OPRAVIL

Opravil_Z

Je studentem doktorského studia oboru Politická a kulturní geografie Ostravské univerzity v Ostravě. Ve svém výzkumu se věnuje politice územního rozvoje obecních samospráv, a vyšších územních jednotek, řízení a plánování prostoru (územní plánování, regionální politika a regionální rozvoj, municipální politika). V rámci projektu je zaměstnán na pozici Odborný pracovník zajišťující technické a organizační zázemí projektu.

Pracuje v součinnosti s ostatními členy realizačního týmu, v rámci všech aktivit. Připravuje technické materiály a podklady pro setkání expertních skupin, studentské workshopy, podílí se na přípravě a realizaci anketových šetření (Delphi metoda). Zajišťuje v součinnosti s manažerem publicitu projektu, zejména na sociálních sítích, komunikuje se zapojenými institucemi a koordinuje obsah sdílení informací na webu projektu, moderuje blog. V součinnosti s manažerem zajišťuje výrobu a distribuci informačních a propagačních materiálů. Spoluorganizuje prezentace projektu na tematických akcích (veletrh pracovních příležitostí). Vykonává administrativní úkony v rámci projektu, zajišťuje archivaci všech materiálů a dokumentace projektu. Připravuje podklady pro monitorovací zprávy, zpracovává je společně s manažerem.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mgr. Petr KLADIVO, Ph.D.

KladivoJe postdoktorským pracovníkem na Katedře geografie PřF UP, kde v letech 2000-2005 absolvoval magisterské studium (matematika, zeměpis) V letech 2006-2012 absolvoval pod vedením doc. RNDr. Václava Touška, CSc. doktorské studium na Geografickém Ústavu Přírodovědecké fakulty MU v Brně. Ve své práci se zaměřuje na geografii pohraničí, geografii města a aplikace kvantitativních metod v geografii.

V rámci projektu komunikuje s učiteli zapojených středních škol, experty z úřadů práce, kraje, samospráv, neziskových organizací, euroregionu a dalších participujících institucí. Podílí se na organizaci studentských workshopů, terénních cvičení vysokoškolských studentů a expertských seminářů a na jejich tematické náplni. Pracuje rovněž na odborných výstupech projektu, zpracování dat, přípravě materiálů k monitorovacím zprávám a komunikuje s polským partnerem.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mgr. Michal LEHNERT

LehnertJe studentem doktorského studia Environmentální geografie na Katedře fyzické geografie a geoekologie na Ostravské univerzitě v Ostravě. Ve své práci se zabývá vlivem vybraných geofaktorů na režim teploty půdy, dále se zabývá městským klimatem a vybranými aspekty environmentální geografie.

 

 

 

Mgr. Jan HABERNAL, Ph.D.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V rámci projektu je zaměstnám jako tlumočník, překladatel.

 

 

 

mgr Anna PILCH

Odbornice v oboru olánivání a revitalizace bývalých průmyslových a postižených oblastí. K jejím odborným zájmům patří mimo jiné aspekty spjaté s využíváním území v oblasti místního a regionálního rozvoje s přihlédnutím v oblasti vzdělávání a trhu práce.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel: (+48) 32 259 24 87

 

dr inż. Jan BONDARUK

Odborník v oblasti strategie místního a regionálního rozvoje, plánování, ochrany životního prostředí (s důrazem na bývalé průmyslové oblasti) a v oblasti rozvoje prostorových systémů informací.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel: (+48) 32 259 24 66

 

mgr Adam HAMERLA

Odborník v oblasti prostorových analýz a systémů prostorových informací. K jeho odborným zájmům patří využití laserového skenování při analýzách životního prostředí a také hydromorfologie městských řek s identifikací antropogenních vlivů.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel: (+48) 32 259 22 92

 

dr Łukasz PIERZCHAŁA

Odborník v oblasti ekologických studií a revitalazace bývalých průmyslových areálů. Mezi jeho odborné zájmy také patří sociální a ekologické aspekty využití postižených lokalit.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel: (+48) 32 259 22 92

 

mgr inż. Elżbieta USZOK

Odbornice v oblasti ochrany životního prostředí a revitalizace území. K jejím odborným zájmům patří problematika místního a regionálního rozvoje ve vztahu k sociálním a ekonomickýcm otázkám.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel: (+48) 32 259 26 28

 

dr inż. Lucyna CICHY

Odbornice v oblasti udržitelného rozvoje, VŠ pedagog. K jejím odborným zájmům patří mimo jiné územní rozvoj, obnovitelné zdroje energie.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel: (+48) 32 259 27 70

 

dr inż. arch. Marcin SPYRA

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

SpyraMarcin Spyra je specialista v oblasti ubanismu a architektury. V rámci svého výzkumného zaměření se věnuje především otázkám plánování v evropkých přeshraničních regionech, včetně česko-polského pohraničí. Zabývá se také rozvojem městských systémů. Je členem Slezské zemské komory architektů, Polské společnosti urbanistů a asociace Evropského územního ústavu a regionálních studií.

Cíle projektu

Hlavní cíle projektu

  1. Posílení a prohloubení spolupráce, výměna zkušeností a informací (s důrazem na trh práce) v příhraniční oblasti, jejich integrace do vzdělávání na středních a vysokých školách, a jejich uplatnění v politice regionálního rozvoje (CZ-PL workshopy, nové předměty)

  2. Analýza přeshraničního trhu práce v modelovém území a návrhy na zvýšení jeho prostupnosti (mobility pracovních sil, vytvoření sítě spolupracujících institucí na obou stranách hranice).

Specifické cíle projektu

Specifickým cílem projektu je prohloubit znalosti a dovednosti studentů středních a vysokých škol za účelem jejich vyšší uplatnitelnosti na trhu práce. Výsledky projektu, např. schéma možného rozvoje, návrh doporučení a opatření, realizované semináře a konference přispějí k rozvoji a plánování rozvoje přeshraničního regionu. Výstupy projektu budou dostupné široké veřejnosti na webové platformě, zúčastněné cílové skupiny tak posílí svoji ICT gramotnost.

Popis aktivit projektu

Aktivita 1: Analýza a vlastní náplň práce projektového týmu. Analýza (diagnostika lokálního trhu práce), práce spojené s kompilací dostupných materiálů

Aktivita 2: Spolupráce expertních skupin (zástupci lokálních samospráv, úřadů práce, nevládních organizací, univerzit a vysokých škol). Semináře s experty sloužící ke konfrontaci různých postojů za cílem získání komplexních, praktických znalostí o přeshraničním trhu práce, vypracování možných vývojových scénářů apod.

Aktivita 3: Spolupráce mezi studenty středních a vysokých škol (workshopy a semináře zaměřené na problematiku trhu práce a regionálního rozvoje). Rozvoj udržitelné spolupráce vzdělávacích institucí s cílem zlepšit situaci na trhu práce.

Aktivita 4: Anketová šetření s využitím Delphi metody s cílem identifikování nejproblémovějších oblastí trhu práce. Anketa bude provedena dvěma způsoby: a) mezi obyvateli, b) s využitím informačních technologií

Aktivita 5: Publicita výsledků projektu

Aktivita 6: Administrace projektu

Cílové skupiny projektu

Do cílové skupiny lze zařadit osoby, na které bude mít projekt přímý dopad. Budou v něm přímo zapojeni jako účastníci vzdělávacích, výzkumných a jiných aktivit). Jedná se především o studenty a pedagogy středních škol v pohraničí. Dále pak o studenty vysokých škol. Dále se jedná o zaměstnance regionálních úřadů práce, agentury regionálního rozvoje, zástupce euroregionů, MAS, starostové vybraných obcí.

Mezi skupiny osob, které projekt ovlivní nepřímo jsou zaměstnavatelé a zaměstnanci, podnikatelé a turisté.

 

O projektu

Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Główny Instytut Górnictwa Katowice byli řešiteli projektu CZ.3.22/2.3.00/12.03373: Spolupráce škol a veřejných institucí v česko-polském pohraničí v oblasti vzdělávání k vyšší uplatnitelnosti na trhu práce (Współpraca między szkołami i instytucjami publicznymi na granicy czesko-polskiej w zakresie edukacji to większe szanse na rynku pracy), který byl realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013 (Cíl 3 / Cel 3).

Tento projekt probíhal od dubna 2013 do června 2015. Projekt si kladl několik základních cílů a byl realizován v několika rovinách.

Projekt se zaměřil na výzkum vývoje prostorové diferenciace vybraných socio-ekonomických problémů regionu, zejména ve vztahu k trhu práce. S výsledky byli seznámeni studenti, odborná i laická veřejnost prostřednictvím konferencí, workshopů a seminářů. Byla  podpořena vzájemná setkávání českých a polských studentů vyšších ročníků SŠ, kteří se atraktivní formou seznámili s aktuálními problémy trhu práce v regionu.

Rádi bychom přispěli k zeslabení bariérového efektu státní hranice a napomohli k rozvoji funkčních víceúrovňových vazeb v regionu. Výsledky projektu budou dostupné na jeho internetové stránce (a také na sociálních sítích), došlo k inovaci a vzniku nových předmětů na univerzitách, společným terénním cvičením a projektové výuce realizované na středních školách.Proběhla  série setkání s odborníky k otázkám přeshraničního trhu práce. Na jejich základě vznikl analytický materiál, jehož obecnou část bude možné aplikovat na celém úseku česko-polské hranice.

Byli bychom velmi rádi, aby v modelovém území okresů Jeseník, Bruntál a powiatů Nysa a Prudnik došlo ke vzniku sítě středních a vysokých škol, veřejných institucí (regionální úřady práce), orgánů samospráv (obce, sdružení obcí) a neziskových organizací, veřejných institucí (sdružení obcí, rozvojové agentury, muzea atd.). Bylo postupně realizováno několik pracovních setkání expertů (lidí zainteresovaných v problematice pohraničí, zástupců výše zmíněných institucí z obou stran státní hranice).

Výstupy z projektu můžete nalézt v jednotlivách sekcích na webové stránce projektu.

 


LogoCZPL
LogoUPOL PrF GIG

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 "Překračujeme hranice".