Tisková zpráva

Studenti z česko-polského pohraničí vytváří společné „podnikatelské záměry“

Ve dnech 17. a 18. října 2013 proběhl v česko-polském pohraničí první workshop pro studenty středních škol organizovaný Katedrou geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v rámci projektu CZ.3.22/2.3.00/12.03373 „Spolupráce škol a veřejných institucí v česko-polském pohraničí v oblasti vzdělávání k vyšší uplatnitelnosti na trhu práce“.

Akce se zúčastnilo celkem 32 středoškolských studentů z obou stran státní hranice, konkrétně 16 středoškoláků z Jeseníku (Hotelová škola Vincenze Priessnitze Jeseník, Gymnázium Jeseník) a 16 studentů z Polského Prudniku (Zespół Szkół Ogólnokształcących a Zespół Szkół Rolniczych), 8 vysokoškolských studentů z Olomouce a Opole, středoškolští učitelé zapojených škol a členové projektového týmu.

Workshop začal v ranních hodinách ve čtvrtek na škole v Prudniku, kde se studenti navzájem seznámili a vytvořili smíšené česko-polské týmy pod vedením vysokoškolských studentů geografie z Univerzity Palackého v Olomouci a studentů opolské Politechniky. Rovněž byl studentům prezentován záměr workshopu, tedy tvorba „podnikatelských záměrů“ či „business plánů“. Studenti dostali za úkol do dalšího dne promyslet a za skupinu nahlásit návrh projektu, který by realizovali jako podnikatelský záměr v pohraničním regionu. Projekt (záměr) by měl být rozpracován včetně přibližného rozpočtu, marketingu, logistiky a projekty by měly mít přeshraniční dopad (např. že budete počítat s turisty z Polska či naopak apod.). Cílem této práce je ukázat mladým lidem možnosti, které region nabízí a motivovat je, aby po studiu a načerpání zkušeností měli zájem žít, pracovat a podnikat v pohraničí a rovněž chápali region v nových souvislostech po jeho otevření díky Schengenu.

Následovala exkurzní část, jejímž cílem bylo seznámit studenty podrobněji s přeshraničním regionem a identifikovat společně problémy regionu. Na jednotlivých navštívených lokalitách postupně studenti vyplňovali pracovní listy, které směřovaly ke kladení otázek průvodcům na jednotlivých lokalitách a k aktivní práci nad daným tématem a diskusi ve skupinách. K dispozici jim byl rovněž sborníček podkladů, které se vztahovaly k jednotlivým lokalitám. Lokality byly záměrně vybrány tak, aby ukázaly studentům pozitivní příklady „dobré praxe“ a jejich návštěva pomohla k vymyšlení vlastního „projektu“. Zařadili jsme rovněž lokality, které poskytují potenciál k dalšímu rozvoji (marketing) a rovněž tak sloužily jako dobrý příklad k inspiraci. Tematicky se jednalo o následujícící oblasti:

  • Průmysl v česko-polském pohraničí a jeho rozvoj

  • Dědictví těžby zlata na obou stranách hranice a jeho potenciál pro cestovní ruch

  • Lázeňství jako tradiční odvětví pohraničního regionu v nových podmínkách

  • Koňská turistika a cyklostezky jako nové formy cestovního ruchu

  • Agroturistika a ekoturistika – zdroj příjmů pro méně atraktivní oblasti

  • Regionální značka, marketing a tzv. sociální podnik, nový druh podnikání

Během prvního dne středoškolští a vysokoškolští studenti společně s pedagogickým doprovodem a členy řešitelského týmu projektu společně navštívili Ondřejovickou strojírnu a.s., továrnu Mega v Nyse, která se zabývá výrobou přívěsů a sklápěčů na nákladní automobily, zlatorudný skanzen ve Zlatých Horách, a podzemí bývalých rudných dolů ve Zlatých Horách, nyní sloužících sanatoriu Edel pro speleoterapii Druhý den byl zahájen exkurzí do Priessnitzových léčebných lázní (nový balneopark a realizované projekty), následovaly aktivity v Černé Vodě – prezentace, diskuse a ukázka v terénu s Pavlem Horníkem (Rychlebské stezky) a Anetou Krzystkovou (Appaloosa Horse Ranch a projekt hipostezek). Studentům byly v rámci projektu financovány balíčky s jídlem na cestu, které připravili pod dozorem sami studenti Hotelové školy Jeseník.

V odpoledních hodinách proběhla potom v Prudniku společná práce projektových skupin, kontrola pracovních listů a volba témat projektů. Zazněly zajímavé nápady (např. společný projekt extrémních sportů, využívající potenciál obou stran hranice-staré důlní objekty ve Zlatých Horách, využití konkrétních objektů v pohraničí pro ubytování a gastronomii v duchu „středověkých aktivit“, projekt textilního podniku s využitím místních zdrojů (technické konopí atd.) aj.

Během roku budou studenti společně pracovat prostřednictvím webu projektu a sociálních sítí, k dispozici jim budou učitelé a VŠ studenti i členové projektového týmu, mohou rovněž využít konzultací s odborníky z praxe (veřejný i soukromý sektor, okresní hospodářská komora atd.). Podle potřeby proběhne v průběhu roku společné setkání na některé ze zapojených škol. Druhý workshop proběhne na jaře 2014 a bude organizován polskou stranou (partneři projektu Główny Instytut Górnictwa Katowice a Politechnika Opole). První den bude zaměřen na ukázky v terénu, exkurze více zaměřená na polské území a druhý den potom proběhne prezentace vytvořených „business plánů“ (postery, Power Point prezentace atd.) za účasti expertů z praxe.

Za projektový tým Mgr. Pavel Roubínek
Olomouc, 21. 10. 2013

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit


LogoCZPL
LogoUPOL PrF GIG

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 "Překračujeme hranice".